تبیین بهزیستی روان‌شناختی کارکنان بر اساس سازه‌های رهبری معنوی و سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی

2 دانشجو

چکیده


هدف پژوهش حاضر بررسی تبیین بهزیستی روان­شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سازه­های رهبری معنوی و سلامت سازمانی انجام شده است. تبیین بهزیستی روان­شناختی کارکنان متأثر از متغیرهای زیادی است. از
مهم­ترین آن­ها می­توان به رهبری معنوی و سلامت سازمانی اشاره کرد. لذا روش پژوهش حاضر، رابطه­ای از نوع همبستگی بود، جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود که بر طبق جدول مورگان تعداد 200 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و همه آن­ها پرسشنامه­های بهزیستی روان­شناختی ریف (1980)، رهبری معنوی فرای و همکاران(200) و سلامت سازمانی صوفی و همکاران (1391) را تکمیل نمودند.     داده­ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان و با استفاده از نرم افزار spss19 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان­شناختی با رهبری معنوی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (001/0P<). سلامت سازمانی توانست 28% واریانس متغیر بهزیستی روان­شناختی را پیش­بینی کند. نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت نقش سلامت سازمانی در پیش­بینی بهزیستی روان­شناختی کارکنان تأکید می­کند و این­که سازمان­ها بتوانند دلایل و عوامل مؤثر بر بهزیستی روان­شناختی کارکنان را درک نمایند، و محیط کاری مساعد و مطلوبی را برای کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explained Employees University of Psychological Well-Being According to structures and organizational health Spiritual leadership

نویسندگان [English]

 • Ezatolah Ghadampour 1
 • Liylaq yousefvand 2
 • Parvvaneh radmehr 2
چکیده [English]

 
Abstract
Background & Aim: Psychological well-being of employees is affected by many variables. The most important spiritual leadership and organizational health can be noted. Therefore, this study done aimed to investigate explained employees university of medical Sciences Psychological well-Being according to structures spiritual leadership and organizational health. Methods: The present study was correlation relationship, the study population included all employees of Lorestan University of medical sciences, according to Morgan table, 200 individuals were chosen through simple random sampling. And all of these questionnaires ryff Psychological well-being (1980), the spiritual leader Fry et al (200) and organizational health Sufi et al (1391) were completed. The data Pearson correlation and multiple regression analysis using software were spss19.Rezullts: The results showed that psychological well-being with spiritual leadership and organizational health and there was a significant positive correlation (P<0/001). The organizational health and psychological well-being able to predict %28 of the variance. Conclusion:The results of this study emphasize the importance of the role of organizational health and employee psychological well-being emphasized in the forecast and that the organization can understand the reasons and factors affecting the psychological well-being of their employees, and favorable working environment for employees to achieve organizational goals provide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Psychological well-being
 • spiritual leadership
 • organizational health
 • employees
 • منابع

  فارسی

  • احمدی، ع. ا؛ خوشبخت، م.ع، حسینی، س.ت و رستمی، ا. (1391). ارزیابی تأثیر عملکرد مدیران بر سلامت سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک. شماره 27، 66- 47.        
  • اژدری­فرد، پ. س؛ قاضی، ق و نورانی­پور، ر.ا. (1389). بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش­آموزان، فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 2، 127- 106.
  • انصاری، م. ا، استادی، ح و جاوری، ف. (1388). بررسی رابطة سلامت سازمانی و نگرش­های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره 6، 65- 42.
  • آزاد­مرزآبادی، ا؛ پورخلیل، م، هاشمی­زاده، س.م و شکوهی، پ. (1393). نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری، مجله طب نظامی. دوره شانزدهم. شماره 3، 153-147.
  • دانایی­فرد، ح؛ مؤمنی، ن. (1387). تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی (ع). مطالعات انقلاب اسلامی. سال چهارم. شماره 14. 110-75.
  • رسولی، س. و. (1393). سازمان­های سالم و سازمان­های مسموم، ماهنامه علمی- تخصصی فناوری سیمان، شماره 79، 108- 104.
  • رضایی­صوفی، م؛ دوستار، م و سعادت، م. (1391). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، 72- 61.
   • طباطبایی­نسب، س. ع و محمودی ا. (1394). ارتباط بین سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی و معاونت­های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ارمغان دانش، دوره بیستم، شماره 5، 452- 444.
   • قاسمی، ج. (1382). توانمندی در سازمان­ها، مجله تدبیر. شماره 132. 34- 22 
   • لنیچونی، پ. (1385).  چهار دغدغه مدیران (حکایت سلامت سازمانی)، ترجمه فضل­الله امینی. تهران: انتشارات افرا.
   • داح­کرانی، ز؛ االهی، ط و فتحی­آشتیانی، ع. (1392). تبیین بهزیستی روان­شناختی بر اساس سازه­های معنویت و   تاب­آوری در دانشجویان، مجله علوم رفتاری، دوره هفتم، شماره 4، 361- 355.
   • نور­علیزاده، ر. (1387). رهبری معنوی (الگوی جدید رهبری در هزاره سوم)، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،  سال پنجم. شماره 16، 102-111.

  References

  • Ciaclone, R. A., & Jurkiewicz, c.l. (2003). Toward a science of workplace spirituality, In R.A. Giaclone, & C.L. Jurkiewicz (Eds) Hand book of workplace spirituality and organizational performance, NewYork: M.E. sharp: 3- 28.
  • Crossman, C., & Joanna. (2010). Conceptualising spiritual leadership in secular organizational contexts and its relation to transformational, servant and environmental leadership, leadership & organization development Journal, 31. 7: 596-608.
  • Elkins, D.N. (1999). Spirituality: Its whats missing in mental health. Psychology today: 45- 48.
  • Fairholm, G.W. (1996). Spiritual Leadership: fulfilling whole – self needs at work- Leadership & organization Development journal, 17(5), 11-17.
  • Fry, L.W., & Matherly, L.L. (2006), spiritual Leadership and organizational performance: An Exploratory study, tarleton state university- central Texas.
  • Hoy, V.k, & Meschle, C. (2008). Theory, research and practice in educational administration translated to Persian by: Abaszadeh. Uremia: uremia university pub: 88- 46.
  • Hubert, J. A. (1984). The relationship of school organizational health and teacher.
  • Lemmergurd, J., & Lauridsen, J. (2008). The ethical climate of Danish firms: A discussion and enhancement of the ethical climate model. Journal of business Ethics; 80: 653- 675.
  • Myers, D.G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological science, 6: 10- 19.
  • Rasic, D., Belik, S. L., Elias, B., Kats, L., Enns, M., & Sareen, J. (2009). Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample. Journal effect Discord. 114: 32- 40.
  • Rooprai, Yashpal Kaur. (2010). A Model of workplace spirituality leading towards spiritual organization, AIMS International conference on value- based Management: 853- 858.
  • Ryff, C.D. (1995). The structure of psychological well- being revisited. Journal of personality and social psychology. 69: 716- 727.
  •       Ryff, C.D., Singer, B.H. (1998). The contours of positive human health. Journal of Psychological Inquiry, 9: 1-28.