فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است.

پیرو نامه شماره 621/2651 مورخ 1399/01/28 معاونت محترم پژوهشی واحد و طبق ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، از این پس برای داوری مقالات مبلع 150.000 تومان و مبلغ 350.000 تومان از مقالات پذیرش شده از طریق درگاه الکترونیکی فصلنامه دریافت خواهد شد 

توجه مهم

نویسندگان گرامی  هر دو هفته ی یکبار  از طریق پیام در  واتساپ (تاکید می شود فقط پیام در واتساپ)   به شماره   09362392892   مدیر داخلی دکتر طاهره حسومی  پی گیر انتشار مقاله خود باشند  در صورت پی گیر نبودن مقاله از فرآیند انتشار خارج خواهد شد

 

 فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی همچون سایر نشریات، صدور نامه پذیرش  به صورت دستی ندارد  پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد (همزمان با پذیرش مقاله، ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

 نویسندگان مقالات دقت فرمایند اصلاح و تغییر وابستگی سازمانی بعد از بارگذاری مقاله در سامانه میسر نیست در صورت ضرورت هزینه صفحه بندی و بارگذاری مجدد به عهده نویسنده مقاله خواهد بود                                                                    شماره حساب  (0105830583003)  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

شماره جاری: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، پاییز 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی ویراستار
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها