بررسی نقش واسطه ای جو سازمانی در رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی دبیران مقطع متوسطه بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودان.

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای جو سازمانی در رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس در سال تحصیلی 93-1392 بودند که از تعداد 614 نفر تشکیل شده بودند. نمونه آماری پژوهش تعداد 236 نفر  بود که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شده بودند. این بررسی به روش توصیفیاز نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه جو سازمانی، مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی بهره گرفته شد وجهت تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل معادلات ساختاری استفاده گردید که نتایج حاصل نشان داد: سهم واسطه ای جو سازمانی در رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی در میان جامعة آماری برابر با 38/0 می باشد که در سطح 05/0 این واسطه گری معنادار به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of organizational Climate Regarding with Participative Management and organizational Development

نویسندگان [English]

  • javad imani 1
  • Nadergholi Ghourchian 2
چکیده [English]

The aim of this study was to The Mediating Role of organizationalClimateRegarding with Participative Management and organizationalDevelopment. The study population comprised all secondary school Teachers of Bandar Abbas two Education Area (614 person) in 2013-2014 academic year. Sample size was 236 people that were stratified random sampling method based on Cochran formula. The study was Descriptive and correlation type. And for collecting data, organizationalClimate Questionnaire, Participative Management and organizationalDevelopment Questionnaire were used. To analyze data Statistical methods such as Structural Equation Modeling was used. The results showed: The share of Mediating Role of organizationalClimate Regarding with Participative Management and organizationalDevelopment was 0/38. That this significant Relationship achieved in 0/05 level.