بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی‌عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی ـ تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتار‌های مدنی ـ تحصیلی در دانشجویان به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماری دانشجویان دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی تعداد 396 نفر از ورودی‌های سال های مختلف به شیوه‌ی سهل‌الوصول برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق تحصیلی (با 8 سؤال)، پرسشنامه عدالت آموزشی (با دو زیرمقیاس عدالت و بی‌عدالتی با 28 سؤال) و رفتار مدنی ـ تحصیلی (با 21 سؤال) بودند. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌های پژوهش از 6/0 تا 86/0 در نوسان بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها به شیوه تحلیل رگرسیون واسطه‌ای مورد تحلیل قرار گرفت. شواهد حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که: 1. اخلاق تحصیلی با عدالت آموزشی، بی‌عدالتی آموزشی و پای‌بندی به قواعد (یکی از زیرمقیاس های رفتار مدنی‌ ـ تحصیلی) دارای رابطه معنادار (01/0P<) است. عدالت آموزشی نیز با بی‌عدالتی آموزشی، پای‌بندی به قواعد و روابط صمیمانه (یکی دیگر از زیرمقیاس های رفتار مدنی‌ ـ تحصیلی) دارای رابطه معنادار (05/0P< و 01/0P<) بود. بی‌عدالتی آموزشی با پای‌بندی به قواعد و یاری‌رسانی و مشارکت اجتماعی دارای رابطه منفی و معنادار (01/0P<) بود. 2. تحلیل رگرسیون واسطه‌ای نشان داد که اخلاق تحصیلی فقط برای رابطه بین بی‌عدالتی آموزشی با پای‌بندی به قواعد به عنوان یکی از ابعاد رفتار مدنی ـ سازمانی نقش متغیر واسطه‌ای پاره‌ای را بازی می‌کند. به این معنی که بخشی از اثرات بی‌عدالتی آموزشی بر پای‌بندی به قواعد از طریق اخلاق تحصیلی به صورت غیرمستقیم اعمال می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Academic Ethics, Educational Justice and Injustice among University Student’s Education/Citizenship Behaviors

چکیده [English]

This research carried out with the aim of investigating the role of academic ethics, educational justice and injustice among university student’s education/citizenship behaviors. From among the students in faculty of psychology and education as the population, 396 students were selected using convenience random sampling. Research instruments were three questionnaires including academic ethics survey (with 8 items), educational justice (with 28 items) and education/citizenship behaviors (with 21 items). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and mediation regression analysis. Results showed that 1) academic ethics has significant relations with educational justice, educational injustice and rules involvement (a subscale of educational citizenship behaviors). Educational justice also has significant relation with rules involvement and sincere relationships (another subscale of educational citizenship behaviors). The educational injustice has negative significant relation with rules involvement and helping and social participation (P<0.01), 2) The result of mediation regression analysis showed that only academic ethics plays a partial mediator role for relation between educational injustice with rules involvement. That is, part of the effects of educational injustice on rules involvement is indirectly exerted as a result of academic ethics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic ethics
  • educational justice
  • educational injustice
  • education/ citizenship behaviors
  • university students