بررسی تأثیر عوامل دانشگاهی و غیر دانشگاهی بر فرآیند پایان نامه نویسی در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه اساتید راهنما این رشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف آگاهی از تأثیر عوامل دانشگاهی و غیر دانشگاهی بر فرآیند پایان نامه نویسی در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به روش توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 306 نفر از اعضاء هیات علمی گروه های زبان و ادبیات فارسی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با مدرک دکترا است که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات فردی، عوامل دانشگاهی و عوامل غیر دانشگاهی بوده است که میزان پایایی سوالات مربوط به عوامل غیر دانشگاهی با استفاد از فرمول آلفای کرونباخ 85/. و عوامل و دانشگاهی 89/ . تعیین گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه هم عوامل دانشگاهی و هم عوامل غیر دانشگاهی بر فرآیند پایان نامه نویسی دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی مؤثر است.با توجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های صورت گرفته در رابطه با سایر رشته های دانشگاهی انتظار می رود دانشگاه و مراکز دانشگاهی کشور علاوه بر جدی گرفتن فعالیت های پژوهشی دانشجویان، بر فرآیند پایان نامه نویسی آنان که می تواند نقش مهمی در تولید علم و دانش داشته باشد تاکید و نظارت بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Academic and Non-academic factors` effect on writing thesis In M.A. of Persian language and literature from the view of supervisors

نویسنده [English]

  • MohammadReza Hesaraki
Department of Persian Language and Literature, ًًًqods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was survey of academic and non-academic factors` effect on writing thesis in M.A. of Persian language and literature from the view of supervisors with descriptive method. Total of society were 306 persons of faculty members (Ph.D.) in department of Persian language and literature in Islamic Azad University, that 170 numbers were selected as sample with Cochran formula. A researcher-made questionnaire was used to data collection. The Questionnaire included three sections: Personal information, Academic and Non-academic factors. Reliability of non-academic questions 85% and academics questions 89% determined. Results showed Academic and Non-academic factors affected on thesis process In M.A. of Persian language and literature. According to the findings of this study in other academic disciplines, it is expected; universities and university centers focus and be careful on thesis process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Factors
  • non-academic factors
  • dissertation
  • professors