بررسی رابطه‌ بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

2 سایر

چکیده

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می باشدکه هدف اصلی آن بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری طبقه­ای تصادفی تعداد260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسش نامه های اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه­ها از روش محتوایی بهره­گیری به عمل آمد و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ  محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها علاور بر آمار توصیفی ­از آمار استنباطی ضریب­ همبستگی پیرسون، آزمون کالموگروف-اسمیرونوف، آزمونt  برای گروه­های مستقل، و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که اعتماد جانبی بیشترین تأثیر را بر خلاقیت سازمانی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between organizational trusts with organizational creation

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Nasirivalikbani 1
  • Parvaneh Soltanabadi
  • Akram Khodaiari 2
چکیده [English]

The study was a descriptive survey of solidarity which the purpose was the relationship between organizational trusts with organizational creation Bu-Ali Sina University, Hamadan. the population of this research consisted of all employees using stratified random sample of 260 numbers for example selected. To collect the data needed was used of questionnaire organizational trust and organizational creativity. To determination the validity Questionnaires for narrative approach used and for reliability is also using the Cronbach's alpha were calculated. For data analysis, in addition descriptive statistics from inferential statistics Pearson, Kolmogorov-Smirnov test, t-test for independent groups, and regression analysis. The results showed that there is a significant positive relationship between organizational trusts with organizational creation. The results of stepwise regression analysis showed that the trusted side has the greatest impact on organizational creativity.