تدوین الگوی مفهومی طراحی برنامه آموزش مدیران مبتنی بر شایستگی مدیریتی : پژوهشی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

در دهه های اخیر پارادیم توسعه مدیران به عنوان ضلعی اجتناب ناپذیر برای توسعه پایدار سازمان ها مطرح است و مسیر و ابزار استراتژیک توسعه مدیران، آموزش و یادگیری می باشد. با چنین فلسفه فکری، هدف پژوهش حاضر، ارایه چارچوبی مفهومی برای طراحی برنامه آموزش مدیران در صنعت بانکداری با رویکرد حرفه ای گرایی در مدیریت است. برای نیل به مقصود مذکور، از رویکرد پژوهش کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است.برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست ادبیات و پیشینه توسعه مدیران با تاکید بر شایستگی های مدیریتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با واکاوی ادبیات و پیشینه موضوع، چارچوب و پرسش های مصاحبه تدوین شد. درگام دوم، مصاحبه ها در جامعه آماری مدیران بانک توسعه تعاون و با روش نمونه گیری هدفمند اجرایی شد. به عبارتی، جامعه مورد مطالعه مدیران خبره بانک و نمونه آماری 15 نفر از آنان بود. ابزار گردآوری اطلاعات فرم های مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل، تحلیل محتوا بود. یافته های پژوهش شامل شناسایی عناصر و عوامل طراحی برنامه آموزش مدیران مشتمل بر پنج گروه عوامل مدیریتی، یعنی؛ 1- شناسایی و تقویت شایستگی های فکری – ارزشی ، 2- توسعه و بهبود توانایی ها ، 3- بهسازی و توسعه مهارت های مدیریتی، 4- توسعه دانش فنی – تخصصی، 5- تقویت و ارتقای تعاملات و توانمندی های ارتباطی مدیران بود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است برای آموزش و بهسازی حرفه ای مدیران در حوزه پولی و بانکی، می بایست برنامه آموزشی مبتنی بر پنج گروه عوامل با تاکید بر بهبود و ارتقای دانش، بینش، مهارت، رفتار، تجربه و ویژگی های مدیران تدوین کرد. همچنین نتایج نشان داد جهت طراحی برنامه آموزش مدیران، علاوه بر هسته برنامه آموزشی(دانش، بینش، مهارت، رفتار، تجربه و ویژگی ها)و عناصر و عوامل پنجگانه، نیاز است دو عامل : 1- گروه ها و جامعه تسهیل گر آموزش مدیران و 2- رده های مدیریتی مدیران مورد توجه مدیران و برنامه ریزان آموزش قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present a conceptual model for designing managerial training programs based on managerial competence : Qualitative research

نویسندگان [English]

  • Hassan Asheghi
  • Mohammad Ghahramani
  • Nadergholi Ghourchian
چکیده [English]

 
In recent decades, the paradigm of development of managers has become an indispensable footing for the sustainable development of organizations, and the strategic development path for managers is education and learning. With such a philosophy of thought, the purpose of the present research is to provide a conceptual framework for designing a managerial training program in the banking industry with a professionalism approach in management. To achieve this goal, the qualitative research approach and semi-structured interview method have been used.
To formulate the research framework, literature and the history of managerial development were studied and emphasized on managerial competencies. Literature review and subject background, framework and interview questions were developed. In the second step, the interviews were executed in the statistical society of the managers of the development co-operation bank by a targeted sampling method. In other words, the study population was bank executives and the sample was 15 of them. The data collection tools were interview forms and analytical method, content analysis.Findings of the research include identifying the elements and design elements of the training program for managers including five groups of managerial factors, namely: 1. Identifying and strengthening intellectual-value competencies, 2. Developing and improving abilities, 3. Improving and developing managerial skills,4- Development of know-how-specialized and 5. Strengthening and promoting interactions and communication capabilities of managers. The results of this study indicate that for training and professional improvement of managers in the field of money and banking, a training program based on five groups of factors should be emphasized on improving and improving knowledge, insight, skills, behavior, experience and characteristics of managers Has been compiled.
Key words

کلیدواژه‌ها [English]

  • : competence
  • training and development of managers
-        عاشقی، حسن (a1395). ابعاد توسعه حرفه ای مدیران در صنعت بانکداری. تهران . تدبیر شماره 67.
-        عاشقی، حسن (b1395). الگویی برای توسعه حرفه ای بانکداران مبتنی بر شایستگی ها. تهران : چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران. تهران : انجمن آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران.
-        عاشقی، حسن و قهرمانی محمد(c1395). تدوین برنامه توسعه حرفه ای مدیران و کارکنان حوزه پولی و بانکی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ، شماره 11. تهران : انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران.
-        عاشقی، حسن(1394). تبیین عناصر کلیدی مدیریت آموزش سازمانی با رویکرد آموزش در صنعت بانکداری. تهران. همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،17 اسفند سال 1394.
-        عاشقی، حسن(d1395). صلاحیت های ساختن آینده : هسته و چارچوب شایستگی های مدیران بانکی، تهران : ششمین همایش ملی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی.