کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تاثیر خرد سازمانی بر اثربخشی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی

دوره 11، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 75-61

فرزانه شاهرخی؛ امیر نویدی؛ بهزاد شوقی