فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی از چاپ مقالات پژوهشگران و استادان در زمینه های مدیریت (در سازمان های آموزشی و آموزش عالی ) به دلیل دریافت مقالات زیاد تا پایان سال 96 معذور است

ارتباط با فصلنامه:modernthoughts@gmail.com