اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم توجه بفرمایند که مقالات ارسالی قبلاً در هیچ نشریه دیگری (اعم از داخلی و خارجی) و مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشند.