نوآوری های مدیریت آموزشی (JMTE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله