اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم مقالات توجه داشته باشند که مقالات ارسالی به نشریه نوآوری های مدیریت آموزشی نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ شده باشد و یا اینکه همزمان با ارسال به فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی در ایران به نشریه دیگری ارسال گردد.