همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر طاهره حسومی

علم اطلاعات و دانش شناسی مربی

thasoomi@gmail.com

ویراستار ادبی

دکتر محمد رحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار

mrrazad@gmail.com

کارشناس نشریه

فرشته حسینی

پژوهشگری کارشناس نشریه

hosyni2015@gmail.com