اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 461
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش 182

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 492
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 35 %