اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 512
تعداد پذیرش 190
تعداد عدم پذیرش 194

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 497
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 37 %