اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 426
تعداد پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش 169

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 481
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 34 %