نوآوری های مدیریت آموزشی (JMTE) - واژه نامه اختصاصی