اعضای هیات تحریریه

دکتر طاهره حسومی مدیر داخلی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر مسئول

دکتر طاهره حسومی

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

thasoomigmail.com

سردبیر

دکتر حسن شهرکی پور

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

h.shahrakipoor44gmail.com

مدیر اجرایی

غلامعلی تقوی

ارتباطات اجتماعی کارشناس ارتباطات اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

ttaghavimgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهمن سعیدی پور

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران.

bahman_saeidipouryahoo.com

دکتر سید علی سیادت

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست استاد، گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

sm_shobeiripnu.ac.ir

دکتر پریناز بنی سی

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

parenazbanisi2017gmail.com

دکتر فرانک موسوی

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

tch.iauksh.ac.ir/?Page=1&Name=%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%20&Group=-&College=-
frnkmosaviyahoo.com
0000-0003-3552-8991

دکتر محمد علی نادی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد تمام مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

nadi2248yahoo.com

دکتر نادر نادری

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

naderi_kshyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا قاسمی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه زبان انگلیسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

ghasemi_315yahoo.com
0000-0002-0975-4840

ویراستار ادبی

صدف اختری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

sadafakhtariyahoo.com
09232901342

کارشناس نشریه

صدف اختری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

sadafakhtariyahoo.com
09232901342