اعضای هیات تحریریه

دکتر طاهره حسومی مدیر داخلی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر مسئول

دکتر طاهره حسومی

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

thasoomigmail.com
09362392892

سردبیر

دکتر حسن شهرکی پور

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

h.shahrakipoor44gmail.com
09121320244

مدیر اجرایی

غلامعلی تقوی

ارتباطات اجتماعی کارشناس ارتباطات اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

ttaghavimgmail.com
02176509824

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهمن سعیدی پور

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران.

bahman_saeidipouryahoo.com
09181315525

دکتر سید علی سیادت

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

s.a.siadatedu.ui.ac.ir
09131100146

دکتر سید محمد شبیری

محیط زیست استاد، گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

sm_shobeiripnu.ac.ir
09123666553

دکتر پریناز بنی سی

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

parenazbanici2017gmail.com
09128124839

دکتر فرانک موسوی

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

tch.iauksh.ac.ir/?Page=1&Name=%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%20&Group=-&College=-
frnkmosaviyahoo.com
09183311176
0000-0003-3552-8991

دکتر محمد علی نادی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیارمدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

nadi2248yahoo.com
09133268857

دکتر نادر نادری

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

naderi_kshyahoo.com
09181313467

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا قاسمی

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه زبان انگلیسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

ghasemi_315yahoo.com
09141240640
0000-0002-0975-4840

ویراستار ادبی

صدف اختری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

sadafakhtariyahoo.com
09232901342

کارشناس نشریه

صدف اختری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

sadafakhtariyahoo.com
09232901342