اعضای هیات تحریریه

دکتر طاهره حسومی مدیر داخلی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر داخلی

دکتر طاهره حسومی

علم اطلاعات و دانش شناسی مربی

thasoomigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتاح ناظم

مدیریت آموزشی دانشیار

f_nazemyahoo.com

دکتر محمود اکرامی

مدیریت آموزشی دانشیار

m32.ekramigmail.com

دکتر عباداله احمدی

مدیریت آموزشی استادیار

ebadahmadiyahoo.com

دکتر سید علی سیادت

مدیریت آموزشی دانشیار

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر نادر سلیمانی

مدیریت آموزشی دانشیار

drnasoleimaniyahoo.com

دکتر بهارک شیرزاد کبریا

مدیریت آموزشی استادیار

bsherzad86yahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر محمد رحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار

mrrazadgmail.com

کارشناس نشریه

فرشته حسینی

پژوهشگری کارشناس نشریه

hosyni2015gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرانک موسوی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

tch.iauksh.ac.ir/?Page=1&Name=%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%20&Group=-&College=-
frnkmosaviyahoo.com
09183311176
0000-0003-3552-8991

ویراستار

صدف اختری

a

sadafakhtariyahoo.com