اعضای هیات تحریریه

دکتر فتاح ناظم  مدیر مسئول   دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

دکتر طاهره حسومی مدیر داخلی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر مسئول

دکتر فتاح ناظم

مدیریت آموزشی دانشیار

f_nazemyahoo.com

سردبیر

دکتر صمد کریم زاده

برنامه ریزی آموزشی دانشیار

skarimzad62yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر طاهره حسومی

علم اطلاعات و دانش شناسی مربی

thasoomigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر صمد کریم زاده

برنامه ریزی آموزشی داشیار

skarimzad62yahoo.com

دکتر فتاح ناظم

مدیریت آموزشی دانشیار

f_nazemyahoo.com

دکتر محمود اکرامی

مدیریت آموزشی دانشیار

m32.ekramigmail.com

دکتر عباداله احمدی

مدیریت آموزشی استادیار

ebadahmadiyahoo.com

دکتر سید علی سیادت

مدیریت آموزشی دانشیار

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر نادر سلیمانی

مدیریت آموزشی دانشیار

drnasoleimaniyahoo.com

دکتر بهارک شیرزاد کبریا

مدیریت آموزشی استادیار

bsherzad86yahoo.com

دکتر قاسم قاضی

مشاوره استادیار

ghassem_ghaziyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر محمد رحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار

mrrazadgmail.com

کارشناس نشریه

فرشته حسینی،محدثه ایمانی

پژوهشگری کارشناس نشریه

hosyni2015gmail.com

تایپیست

محدثه ایمانی

مدیریت صنعتی ,ویراستار فنی و تایپیست

imanimohadeseh2019gmail.com
09386983073