نوآوری های مدیریت آموزشی (JMTE) - اهداف و چشم انداز