اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه علمی «نوآوری‌های مدیریت آموزشی»

 

  • فراهم ­سازی فرصت تسهیم دانش و یافته‌های پژوهش‌های علمی میان دانشگاهیان و پژوهشگران
  • تدارک فرصت انتشار به‌روزترین یافته‌های پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه‌های وابسته
  • کمک به تبادل اندیشه‌ها و نظریات علمی مطرح در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه‌های وابسته
  •  کمک به تحول حوزه نظر و عمل مدیریت آموزشی و زمینه‌های وابسته
  • کمک به ارتقاء دانش روش‌شناختی پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه‌های وابسته