درباره نشریه

فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است.

دوره انتشار:  فصلنامه

موضوع: علمی در زمینه مدیریت آموزشی

شاپا چاپی: 1138-2008

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نشانی الکترونیک: http://jmte.riau.ac.ir

آدرس ایمیل اختصاصی: modernthoughts@gmail.com