دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

صفحه 7-20

محمود قربانی؛ محمدعلی عبداللهی