دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، آذر 1396 
بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

صفحه 104-91

معصومه السادات ابطحی؛ خدیجه ندری؛ سرور علی قزلباش؛ هانیه بدیعی