دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، بهار 1395، صفحه 128-7 
8. بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جو سازمانی (ملاحظه گری - نفوذوپویایی) در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات

صفحه 48-35

هدایت الله داورپناه؛ سید علی سیادت؛ محمد هادی افشار؛ حسین ربیع دولت آبادی