دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، زمستان 1394، صفحه 128-7 
2. پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی

صفحه 32-23

عادل زاهد بابلان؛ علی خالق‌خواه؛ حسین قمری گیوی؛ ملیحه فتحی جناقرد