دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-124 
2. بررسی اثربخشی آموزش بهبودی از تقاضاهای شغلی بر روی تجارب بهبودی کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز

صفحه 23-32

کیومرث بشلیده؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهر انعامی؛ علی مرعشی؛ آذین تقی‌پور


5. نقش یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)

صفحه 59-72

ابراهیم مزاری؛ کاظم فتح تبار فیروز جایی؛ مهدی قنبر نیا؛ سودابه باده بان


7. رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران

صفحه 89-102

ناصر ناستی زایی؛ حسین جناآبادی؛ فاطمه رخشانی مهر