دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 129-7