دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 1-128