دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 1-140