دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 21، آذر 1393، صفحه 1-129 
بررسی رابطه‌ بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

صفحه 86-95

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ پروانه سلطان آبادی؛ اکرم خدایاری