دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، زمستان 1391، صفحه 117-5 
7. بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان

صفحه 58-48

غلامرضا خوی نژاد؛ علیرضا رجایی؛ مهناز شیرازی