دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، شهریور 1392، صفحه 102-6 
3. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان

صفحه 41-33

رضا بلاغت؛ محمد محمودوند؛ زری خزاعی؛ سید احمد هاشمی


4. بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 52-42

فتاح ناظم؛ محمد جواد قائد محمدی؛ فریده دوکانه ای فرد


8. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

صفحه 102-89

جمال معمر حور؛ صدرالدین ستاری؛ اسماعیل کاظم پور؛ رحیم سلامت آذر؛ عادل علی پور