دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، خرداد 1392، صفحه 107-6 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و برونداد‌های نقش معلمان تازه کار

صفحه 14-6

مجید آرش؛ فرهاد احمدی اصل؛ جعفر عباسی؛ داوود علیپور