دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، شهریور 1391، صفحه 110-7 

مقاله پژوهشی

بررسی موانع بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 18-7

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع‌زاده