دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهمن 1390، صفحه 139-19 
بررسی و تحلیل توضیح‌های معلمان دوره ابتدایی

صفحه 120-101

کامران گنجی؛ رسول کردنوقابی؛ رزیتا ذبیحی