دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، آبان 1390، صفحه 159-11