دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، آذر 1388، صفحه 165-9 
تنوع بازخورد در میان تکالیف نوشتاری زبان آموزان درایران

صفحه 187-165

مجید نعمتی؛ جعفر دری کفرانی؛ رضا وحدانی ثانوی