دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، آذر 1387، صفحه 168-11 

مقاله پژوهشی

تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 28-11

فتاح ناظم؛ محمد‎جواد قائد‎محمدی