دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، دی 1401 
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دانشجو معلم شایسته محور با تمرکز بر رویکرد حل مسئله

صفحه 20-38

لیلا مویدعابدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ علیرضا عصاره


ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین

صفحه 93-109

مرضیه جامعی؛ یدالله مهر علی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور