دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

نقش مؤلفه‌های تئوری انتخاب در کارآفرینی با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

صفحه 1-16

علی جعفری؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما؛ محمد رضا صفاریان طوسی


نقش مؤلفه‌های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان

صفحه 105-120

محبوبه شاطری؛ یلدا دلگشایی؛ محمد نقی ایمانی؛ عباس خورشیدی