دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، تیر 1401 
8. ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی

صفحه 113-127

فریبا احمدپور کریم آبادی؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت