دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، دی 1400 

مقاله پژوهشی

1. الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی)

صفحه 1-17

بهرام جلیل زاده امین؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ نادر بهلولی


2. ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس

صفحه 18-29

علیرضا شعبانی؛ جواد سلیمانپور؛ علی خلخالی


6. ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 80-97

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمد نقی ایمانی


7. تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی

صفحه 88-107

بابک باقری؛ یداله مهر علی زاده؛ محمد حسین پور؛ لیلا بهمئی