دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، دی 1400 

مقاله پژوهشی

الگوی مطلوب ارتقای کیفیت محتوای آموزش مداوم پزشکان عمومی شمالغرب کشور (یک مطالعه پدیدار شناسی)

صفحه 1-17

بهرام جلیل زاده امین؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ نادر بهلولی


ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس

صفحه 18-29

علیرضا شعبانی؛ جواد سلیمانپور؛ علی خلخالی