دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، بهار 1400، صفحه 7-180 

مقاله پژوهشی

1. اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

صفحه 1-16

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


3. طراحی الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 62-77

علی شعبانی کلاته ملا محمد قلی؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ طیبه تجری


5. شناسایی و اولویت بندی مهارت های رهبران آموزشی مدارس

صفحه 108-124

حامد رنجبر؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده