دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، زمستان 1399 
2. طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار

صفحه 22-39

سعیده زارع؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


6. اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان

صفحه 108-129

عباس منصوری؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر


7. ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور

صفحه 129-146

نورالدین کاظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ مجتبی معظمی؛ نازنین بنی اسدی