دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، پاییز 1399 
6. مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت

صفحه 83-97

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ ناصر رزم طلب گندشمین


8. تطورشناسی دانش مدیریت آموزشی در ایران

صفحه 119-137

عادل مظلومی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی