دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، شهریور 1399 
ارائه الگوی سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 23-44

زهرا عباسزاده؛ امیرحسین محمودی؛ فرشته کردستانی؛ مهدی شریعتمداری


تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران)

صفحه 44-58

مریم تقوایی یزدی؛ محمد تقی پور؛ جلال عبدی؛ ابوطالب حبیبی ماچیانی