دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، بهار 1399 
4. طراحی الگوی تصمیم گیری مشارکتی دبیران متوسطه دوم استان لرستان

صفحه 52-76

سید علی محمد مختاری؛ ابراهیم پورحسینی؛ مسلم قبادیان


8. طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی

صفحه 134-155

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی