دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، بهار 1399 
2. طراحی الگوی تصمیم گیری مشارکتی دبیران متوسطه دوم استان لرستان

صفحه 52-76

سید علی محمد مختاری؛ ابراهیم پورحسینی؛ مسلم قبادیان