دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، زمستان 1398، صفحه 1-145 
7. ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

مریم السادات یحیی زاده واقفی؛ محمد جواد صالحی؛ احمد سعیدی؛ سیف اله فضل الهی