دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، زمستان 1398، صفحه 1-145 
2. تحلیل تأثیر پیشایندها بر پیامدهای نوآوری باز(مطالعه موردی: مؤسسات آموزش عالی)

صفحه 14-31

همایون قائدی؛ آرش شاهین؛ امیررضا نقش؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


4. ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

صفحه 52-70

مریم السادات یحیی زاده واقفی؛ محمد جواد صالحی؛ احمد سعیدی؛ سیف اله فضل الهی


6. ارائه الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی با رویکرد تحلیل مضمون

صفحه 86-111

سید حسن علوی راد؛ فرشته کردستانی؛ یلدا دلگشایی؛ اسد حجازی