دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، پاییز 1398، صفحه 1-200 
2. شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

صفحه 39-25

فرانک موسوی؛ فیض اله ناصری؛ علی مرادی؛ محمد رحمتی؛ محمد نظری؛ فریده خزاعی