دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، آذر 1398، صفحه 1-200 
شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

صفحه 39-25

فرانک موسوی؛ فیض اله ناصری؛ علی مرادی؛ محمد رحمتی؛ محمد نظری؛ فریده خزاعی


تطورشناسی دانش مدیریت آموزشی در ایران

صفحه 119-137

عادل مظلومی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی