دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 7-105 
4. تعیین عوامل چابکی سازمانی دانشگاهها بر اساس مدل گلدمن و ناگل

صفحه 63-79

شهروز فرجاد؛ نادر قلی قورچیان؛ علی تقی پور ظهیر