دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر 1397 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی الگوی ساختاری بررسی رابطه رهبری زهر آگین با مدیریت برداشت در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

صفحه 25-42

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ نازنین صادق زاده


2. شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


4. نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

صفحه 75-67

شهرام مهرآور گیگلو؛ حسین مولائی علی آباد


مقاله پژوهشی

7. ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

صفحه 127-107

فاطمه منوچهری دزکی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی