دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر 1397 

مقاله پژوهشی

شناسایی الگوی ساختاری بررسی رابطه رهبری زهر آگین با مدیریت برداشت در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

صفحه 25-42

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ نازنین صادق زاده


شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


مقاله پژوهشی

ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

صفحه 127-107

فاطمه منوچهری دزکی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی