دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، فروردین 1397 
تبیین موقعیت راهبردی (SWOT Analysis) ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

صفحه 95-112

مصطفی باقریان فر؛ لطف الله ساعدموچشی؛ سمیه صاعدی؛ سیدحشمت الله مرتضوی زاده


طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی ‌اعضای ‌هیأت‌ علمی پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 129-148

مریم سه دهی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد