نویسنده = حیدری، مرضیه
تعداد مقالات: 5
3. بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395

مرضیه حیدری؛ فاطمه فرخی؛ مسعود قربانی دولت آبادی


4. بررسی رابط عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 21-36

مرضیه حیدری؛ فاطمه فرخی؛ مسعود قربانی دولت آبادی